الشراء الجماعي · 18/09/2018

Wine

PLATANI' GRILLO D.O.C. Sicilia BIO 2017

PLATANI' : Da un vigneto autoctono siciliano a bacca bianca ossi il GRILLO SICILIA D.O.C. , cresciuto nella Valle Del Platani in Sant'angelo Muxaro nella provincia di Agrigento , nasce un vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli , secco, fresco e di buona persistenza aromatica, il profumo è ampio e intenso , ricco di sentori di frutta matura con note floreali e minerali dalla personalità spiccata e di buona struttura.

PLATANI ': From a native Sicilian vineyard to white berry bones the GRILLO SICILIA D.O.C. , grown in Valle Del Platani in Sant'angelo Muxaro in the province of Agrigento, is born a wine with a straw yellow color with greenish reflections, dry, fresh and with a good aromatic persistence, the aroma is ample and intense, rich in hints of ripe fruit with floral and mineral notes with a strong personality and good structure.

Go to event

Vino Platani'

DETTAGLI

  • Tipologia Grillo
  • Marchio D.O.C.
  • Annata 2017
  • Prezzo 4.77€ a bottiglia

التسجيل بسيط والدخول مجاني.

لا توجد تكلفة الدخول، فقط عمولة المستحقة إذا تم التوصل إلى الصفقة إلى خاتمة ناجحة. وستحدد اللجان على أساس كل حالة على حدة وفقا لقيمة العملية وحجمها.

متطلبات التسجيل

  • رقم التسجيل الضريبي
  • لديك موقع على شبكة الانترنت
  • التسجيل في غرفة التجارة
  • لا توجد دعاوى قضائية معلقة