الشراء الجماعي · 18/09/2018

Wine

PAVE' Nero D'avola D.O.C. SICILIA BIO 2017

PAVE': E' un vino ottenuto da un'accurata selezione di uve biologiche di NERO D'AVOLA vigneto autoctono Siciliano, cresciute nella Valle Del Platani in Sant'angelo Muxaro in provincia di Agrigento, da qui nasce un vino dal colore rosso rubino e longevo; fresco fruttato con spiccati profumi di ciliegia e frutti di bosco che inebriano olfatto e gusto, concedendo così un'esperienza unica ad ogni sorso.

PAVE': It is a wine obtained from a careful selection of organic grapes of NERO D'AVOLA Sicilian native vineyard, grown in Valle Del Platani in Sant'angelo Muxaro in the province of Agrigento, hence a wine with a ruby ​​red color and durable; fresh fruity with strong aromas of cherry and berries that inebriate smell and taste, thus giving a unique experience at every sip.

Go to event

Vino Pave'

DETTAGLI

  • Tipologia Nero d'Avola
  • Marchio D.O.C.
  • Annata 2017
  • Prezzo 5.55€ a bottiglia

التسجيل بسيط والدخول مجاني.

لا توجد تكلفة الدخول، فقط عمولة المستحقة إذا تم التوصل إلى الصفقة إلى خاتمة ناجحة. وستحدد اللجان على أساس كل حالة على حدة وفقا لقيمة العملية وحجمها.

متطلبات التسجيل

  • رقم التسجيل الضريبي
  • لديك موقع على شبكة الانترنت
  • التسجيل في غرفة التجارة
  • لا توجد دعاوى قضائية معلقة