الشراء الجماعي · 09/02/2016

Management and Business Professionals and Administrative Services

L’assicurazione SQUDO Casa e serenità

SQUDO è una polizza innovativa, studiata per offrire le garanzie realmente necessarie a preservare il tuo patrimonio e la tua famiglia dagli inconvenienti della vita quotidiana. Responsabilità Civile Verso Terzi: ti protegge dai danni causati involontariamente nella vita privata e durante il tempo libero. Tutela Legale: ti offre assistenza di un consulente legale fidato. Assistenza: ti mette a disposizione 24 ore su 24 un insieme di artigiani specializzati, pronti ad intervenire, senza costi, in situazioni di emergenza in casa.

Go to event

التسجيل بسيط والدخول مجاني.

لا توجد تكلفة الدخول، فقط عمولة المستحقة إذا تم التوصل إلى الصفقة إلى خاتمة ناجحة. وستحدد اللجان على أساس كل حالة على حدة وفقا لقيمة العملية وحجمها.

متطلبات التسجيل

  • رقم التسجيل الضريبي
  • لديك موقع على شبكة الانترنت
  • التسجيل في غرفة التجارة
  • لا توجد دعاوى قضائية معلقة