الشراء الجماعي · 18/09/2018

Wine

Connubio GRILLO-CHARDONNAY D.O.C. SICILIA BIO 2017

CONNUBIO: Ottenuto da una inusuale ma azzeccata composizione di uve, è un vino prodotto con lo scopo di far convivere , da qui il nome, 2 uve a tratti somiglianti quali lo CHARDONNAY ED IL GRILLO , uve ottenute tramite una conduzione BIOLOGICA dalla pianta alla bottiglia. Un vino dal colore vivace con note paglierine e riflessi verdognoli; intensamente fruttato delicatamente floreale racchiude in se note di frutta esotica, albicocca, pesca bianca e zagare di limone. Equilibrato in bocca con giusta freschezza e acidità conferendogli sapidità e buona longevità.

CONNUBIO: Obtained from an unusual but apt composition of grapes, it is a wine produced with the aim of making the name coexist, 2 grapes with similar traits such as CHARDONNAY AND GRILLO, grapes obtained through an ORGANIC process from the plant to the bottle. A wine with a bright color with straw-like notes and greenish reflections; intensely fruity, delicately floral, contains notes of exotic fruit, apricot, white peach and lemon zagare. Balanced in the mouth with just freshness and acidity, giving it sapidity and good longevity.

Go to event

Shooting

DETTAGLI

  • Tipologia Grillo-Chardonnay
  • Marchio D.O.C.
  • Annata 2017
  • Prezzo 5.22€ a bottiglia

التسجيل بسيط والدخول مجاني.

لا توجد تكلفة الدخول، فقط عمولة المستحقة إذا تم التوصل إلى الصفقة إلى خاتمة ناجحة. وستحدد اللجان على أساس كل حالة على حدة وفقا لقيمة العملية وحجمها.

متطلبات التسجيل

  • رقم التسجيل الضريبي
  • لديك موقع على شبكة الانترنت
  • التسجيل في غرفة التجارة
  • لا توجد دعاوى قضائية معلقة